Yükleniyor...
Lütfen Bekleyin

menu

Marka

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı hak sağlamaz.


Ticaret Markaları
Hizmet Markaları
Markanın Tanımına Girmeyen İşaretler
Sınai Mülkiyet Hakları Korumasından Yararlanma
Marka Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Marka Tescil Aşamaları ve Süreleri

TİCARET  MARKALARI
Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

HİZMET MARKALARI
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. 

MARKANIN TANIMINA GİRMEYEN İŞARETLER
Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar, 
Mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı işaretler ve adlar, 
Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer ve coğrafi kaynak belirten işaretler, 
Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler, 
Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan işaretler. 
Paris sözleşmesine üye ülkelerin hükümranlık işaretleri, bayrakları veya flamaları, 
Tarihi ve kültürel değerleri bakımından halka mal olmuş işaretler ve adlar, 
Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar, 
Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar, 
Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar,

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMASINDAN YARARLANMA
Sınai mülkiyet haklarından; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına üye ülke vatandaşları ile bu anlaşmalara üye olmadığı halde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen sınai mülkiyet hakları koruması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de sınai mülkiyet hakları korumasından aynen yararlanır.

MARKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
A) Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği,
B) Tescil edilecek markanın kullanılacağı MAL VE / VEYA HİZMET LİSTESİ. 
C) Faaliyet belgesi (İştigal belgesi) 
Ticaret odası, Sanayi odası, Ticaret sicili, Vergi dairesi ya da Esnaf sicilinden alınacak; başvuru sahibinin imalat  ticaret ya da herhangi bir hizmet işi ile uğraştığını gösterir belge.
D) Özel Vekaletname
E) Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu)

MARKA TESCİL AŞAMALARI VE SÜRELERİ
Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 7-9 ay içinde tamamlanmaktadır.
A-) Araştırma ve inceleme süresi
TÜRKPATENT  tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 2-4 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.
B-) Resmi marka bülteninde ilan süresi
Marka bülteninde kanuni ilan süresi 2 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.
C-) Tescil aşaması
Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve TÜRKPATENT’in  verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 2-4 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ alınır.