Yükleniyor...
Lütfen Bekleyin

menu

Satış Sonrası Hizmetleri

ANA SAYFA HİZMETLERİMİZ Satış Sonrası Hizmetleri
ANA SAYFA HİZMETLERİMİZ Satış Sonrası Hizmetleri

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ
Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.


SERVİS İSTASYONLARININ KURULUŞU
Üretici veya ithalatçılar, Yönetmelik ekli listesinde yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım  ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.
Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.SERVİS İSTASYONLARININ ÖZELLİKLERİ VE SAYISI
Servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir. İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir ve/veya değiştirilir.


İMALATÇI-ÜRETİCİ VE İTHALATÇININ SORUMLULUĞU
Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.

BAŞVURU İZNİ

 Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular  elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.


MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
 1- İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri,
2- Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, T.S.E.’den alınan veya Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi aslı veya T.S.E. veya Bakanlıkça onaylı sureti veya aslının noter tasdikli örneği,
3- Vekaletname